Vekst og utvikling

En utviklingsarena for dirigenter og styrer

Østfold sangerforum (ØSF) har gjennomført utviklingstiltaket «Vekst og utvikling i koret. En utviklingsarena for dirigenter og styrer» i to omganger.Den første samlingen ble holdt 17/11 – 2021 med støtte fra Koralliansen. Den andre ble gjennomført 16/3-2022. Her finansierte ØSF møtet alene. Begge samlinger ble holdt i domkirkekjelleren, Fredrikstad domkirke med en tidsramme på tre timer.Tiltaket viste seg å ha interesse for mange. ØSF informerte flere av de øvrige sangerorganisasjonene i vår del av landet om tiltaket, og dirigenter og styrer fra kor i Norsk sangerforum, Norges korforbund, Norsk sangerforbund og kor i Sosialistisk opplysningsforbund deltok. Det å invitere øvrige kororganisasjoner er en arbeidsmåte ØSF bruker hele tiden.En oppsummering etter første samling viste stor interesse for å møtes igjen. I alt har 55 dirigenter og styremedlemmer deltatt i samlingene.

Hvorfor slike arenaer?

Mange kor, av ulik type og med ulikt ambisjonsnivå, sliter med rekrutering, og for mange er gjennomsnittsalderen høy og stigende. Pandemien har ikke bidratt til å snu denne utviklingen. Tvert imot.Styret i ØSF så betydningen av å samle dirigenter og styrer, gi dem sjansen til å få en stemme, dele erfaringer og selvfølgelig gi impulser og motivasjon til å ta tak i og finne redskaper til å gjøre noe med situasjonen rundt sviktende oppslutning. Vår oppfatning er at dirigentene, i tett samarbeide med styrene, har en hovedrolle i arbeidet med å skape vekst og utvikling i kor.Oppslutningen viste at det var et stort behov for å komme sammen på arenaer som dette, og ØSF vil fortsette å invitere til treff av samme type i tiden som kommer.

En mal for lignende arrangementer.

Suksesshistorie

Dirigent og styreleder fra to kor som hadde opplevd suksess med vervingsarbeid, utvikling og vekst deler sine erfaringer med de frammøtte

Hvorfor synge i kor?

Fokus på positive sider ved det å synge i kor; musikalsk, sosialt, helsemessig mm

Sang og helse — Krafttak for sang
BenefitsOfSinging | European Choral Association

Dirigentens rolle

Spesielt sterk fokus på dirigentens rolle og betydning for det å gjøre korsang relevant og å få sangere til å komme og å bli.
Vekst og utvikling i koret

Dirigentutdanning i Norge på ulike nivåe

Informasjon om kursene Koralliansen står for, muligheter for dirigentutdanning (30 studiepoeng) i Stavanger, og studier på bachelor- og masternivå.
koralliansen.no

Vårt musikalske tilbud og hvordan vi kan få det ut?

Pek på veier å gå for å skape blest og oppmerksomhet rundt det koret og dirigenten står for

Det mangfoldige samfunnet. Inkludering av nye medlemsgruppe

Norsk sangerforum har fått tildelt midler fra Musikkens studieforbund for å jobbe med inkludering. Dette har resultert i en e-bok som ligger tilgjengelig for alle. E-boka vil bli bygd ut etter hvert. Kjetil Aamann, rådgiver i NSF har laget e-boka. Bruk lenka under og snakk om Inkludering i kor – Norsk sangerforum

Diskusjon og erfaringsutveksling

La de frammøtte diskutere innholdet i det som er presentert i møtet ut fra egne erfaringer.

Identitet

Avslutt kvelden med en sesjon der dirigent og styre i hvert kor bruker noe tid på å snakke om:
· korets identitet
· hvilke verdier de står for og kan tilby
· hvor koret står per i dag
· hvor koret vil og hvordan de skal komme dit

Dette arbeidet må styre og dirigent bruke tid på sammen i etterkant av møtet.
Pek på viktigheten av å:
· tenke langsiktig
· forankre arbeidet med verving, utvikling og fornyelse i årsmøtevedtak og handlingsplaner
· engasjere kororganisasjonene regionalt og sentralt i denne typen arbeid

Ostfold sangerforum Vekst og utvikling
Ostfold sangerforum logo
Koralliansen