Handlingsplan 2022 - 2024

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2022-2024

STRATEGIPLAN

Innledning

Strategi- og handlingsplanen er bygget opp med verdigrunnlag, formål, strategisk grunnlag – samt en handlingsplan som skisserer hovedmål for arbeidet de neste to år. Planen gjelder for Norsk sangerforum, og er også retningsgivende for distrikts- og fylkesledd i organisasjonen. Styret skal følge opp handlingsplanen med konkrete og målbare tiltak i arbeidsplaner for to-årsperioden.

Verdigrunnlag
Norsk sangerforum slutter seg til det felles verdigrunnlaget for Norsk musikkråd og musikkens studieforbund, slik dette er nedfelt i disse organisasjonenes vedtekter: Verdigrunnlagene for Norsk sangerforum er en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst- og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, kulturelt mangfold, helse og rehabilitering. Alle musikksjangere skal være likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Formål
Vedtektenes §2 fastsetter organisasjonens formål som følger: Norsk sangerforums formål er

 • å være en interesseorganisasjon og et nettverk for kor og vokalgrupper i Norge,
 • å arbeide med musikkfaglige spørsmål, musikkopplæring og musikkformidling, på bredt plan å skape interesse og forståelse for korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning,
 • å være en samarbeidende organisasjon, og i første rekke samarbeide med andre musikkorganisasjoner og musikkmiljøer i Norge.

Strategisk grunnlag Kapittelet omfatter hvordan organisasjonen skal jobbe – overordnet strategisk – for å oppnå formålene. Strategiene ligger fast over lang tid og er i hovedsak uavhengig av hvilke konkrete tiltak som velges i handlingsplanen for en konkret toårsperiode, fundamentet som vi bygger hele vårt arbeid på, ut fra en strategisk synsmåte. Politisk arbeid Norsk sangerforum skal på egen hånd, og i samarbeid med andre aktører, arbeide overfor det politiske systemet, myndigheter på alle plan, opinion og publikum, media med mer slik at kor og det frivillige musikklivet for øvrig får bedre arbeidsvilkår, rammebetingelser og mulighet til å drive sine aktiviteter og tiltak.

 • Drive musikkpolitisk arbeid overfor det offentlige, og synliggjøre det arbeidet som korene gjør i samfunnet
 • Være en konstruktiv pådriver for det musikkpolitiske samarbeidet i nasjonale paraplyorganisasjoner og samarbeidsorganer
 • Veilede distriktsledd og lokale kor i politisk arbeid, spesielt knyttet til frivillighet, egnede lokaler og gode rammebetingelser for øvrig

Samarbeid Norsk sangerforum skal være en samarbeidende organisasjon, og en aktiv samarbeidspartner, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Ha fokus på å bygge egen organisasjon som et sterkt knutepunkt for medlemmene og distriktsleddene.
 • Være aktiv i samarbeidet med andre organisasjoner, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder være pådriver for samarbeide mellom sangorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og mellom disse og fylkesmusikkrådene.
 • Videreføre gode samarbeidsrelasjoner med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene.

Pådriverrolle og utviklerrolle
Norsk sangerforum har et ansvar for utvikling av korsang i Norge, i første rekke i medlemskorene og distriksleddene, samt bidra til utvikling av norsk musikkliv som helhet. Dette innebærer også å bidra til at tradisjoner og kulturarv blir ivaretatt. Norsk sangerforum skal tilby medlemmene gode opplevelser og opplæring.

 • Ta del i, og bistå gode ideer og utviklingsprosjekter fra medlemskor og distriktsledd.
 • Gjennom faglig og aktiv innsats utvikle alle nivåer i organisasjonen.
 • Sette i gang tiltak og prosjekter, egne eller i samarbeid med andre, samt være aktiv i forbindelse med finansiering av disse.
 • Være åpne for nye tanker og initiativ.

Etikk og verdier
Norsk sangerforum er en frivillig organisasjon. Vi representerer et stort fellesskap, og sørger på vegne av dette for å forvalte økonomiske og menneskelige ressurser til beste for alle.

 • Norsk sangerforum skal forvalte offentlige tilskudd ansvarlig og bidra til at pengene blir brukt på best mulig måte.
 • Norsk sangerforum skal bygge sitt styrearbeid på Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner.
 • I alt arbeid har Norsk sangerforum verdigrunnlaget som rettesnor.
 • Tillitsvalgte og ansatte i Norsk sangerforum skal opptre på en slik måte at etiske verdier følges.
 • Norsk sangerforum skal være en enkel organisasjon å være med i for korene.
 • Norsk sangerforum skal holde en relativt lav medlemskontingent samtidig som organisasjonens økonomiske driftsfundament sikres, slik at medlemskorene kan bruke sine ressurser lokalt og til egne tiltak.
 • Norsk sangerforum skal være en bærekraftig organisasjon og bidra til mer bærekraftig virksomhet i medlemskorene.

HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen er delt inn i følgende kapitler:

 1. Organisasjon og samarbeid
 2. Musikkfaglig
 3. Informasjon og medlemskontakt
 4. Økonomi

1. Organisasjon og samarbeid

Norsk sangerforum skal ha et velfungerende sekretariat med gode og enkle rutiner for medlemskontakt, medlemsrapportering og håndtering av organisasjonens drift.

 • Samarbeide tett med våre distriktsledd, samt arbeide for å etablere flere distriktsledd i samarbeid med medlemskorene samt Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds regionale sekretariater.
 • Styrke distriktsleddene gjennom løpende oppfølging og årlige møteplasser.
 • Arbeide for vekst i medlemstallet.
 • Tilby medlemmene organisasjonsopplæring, blant annet i samarbeid med andre organisasjoner.
 • Formidle internasjonale kontakter til medlemmene.
 • Være åpen for nye tanker og initiativ.
 • Bidra til bærekraftig drift av kor og distriktsorganisasjoner.

Eventuelle endringer i forvaltning av kulturmidler fra stat til fylkeskommune/region krever at Norsk sangerforum engasjerer seg både med innspill til fordeling av oppgaver, og med bistand til distriktsledd og enkeltkor for å kunne tilpasse seg nye regler og forutsetninger. Norsk sangerforum vil også vurdere organisatoriske grep i egen organisasjon.

2. Musikkfaglig

Norsk sangerforum skal være åpen for innspill fra medlemmene og inspirere til musikkfaglig utvikling. Vi skal ta initiativ til aktuelle musikkfaglige prosjekter og tiltak både innen egen organisasjon og i samarbeid med andre aktører.

 • Inneha nasjonal korfaglig spisskompetanse.
 • Bistå distriktsleddene i deres musikkfaglige arbeid.
 • Utvikle nye metoder for bruk av digitale verktøy i musikkopplæring.
 • Være en ledende organisasjon og videreutvikle vår spisskompetanse i arbeidet for egnede lokaler til korøvelser og konserter.
 • Bistå medlemskorene i konkrete saker vedrørende akustiske forhold i øve- og konsertlokaler.
 • Være aktiv i utviklingen av musikklivet i Norge.
 • Iverksette musikkfaglige tiltak både sentralt og regionalt.
 • Utvikle kurs og initiere og gjennomføre andre musikkfaglige utviklingstiltak.
 • Samarbeide med institusjonelle musikkfaglige aktører som festivaler og utdanningsinstitusjoner.

3. Synliggjøring, informasjon og medlemskontakt

Norsk sangerforum skal ha gode informasjonsrutiner internt i organisasjonen, samt spre informasjon om Norsk sangerforum til samarbeidspartnere, potensielle medlemmer og andre.

 • Være korenes stemme i samfunnet, med fokus på at korsang skjer lokalt.
 • Være aktiv og synlig i det offentlige ordskiftet.
 • Drive aktiv kommunikasjon og dialog med medlemskor, distrikter og fylkesmusikkrådene.
 • Benytte anledninger, nasjonalt, regionalt og internasjonalt til å synliggjøre organisasjonen.
 • Aktivt søke kulturpolitisk innflytelse nasjonalt og regionalt.
 • Utarbeide og spre informasjon og materiell om Norsk sangerforum både til medlemmer, potensielle medlemmer, samarbeidspartnere, offentlige instanser og andre.
 • Bistå distriktsleddene i deres informasjonsarbeid.
 • Svare raskt på henvendelser fra medlemskorene.
 • Ta imot og gi innspill til aktiviteter, og inspirere distriktsledd og medlemskor til å gjennomføre konkrete aktiviteter på regionalt og lokalt plan.

4.Økonomi

Norsk sangerforum skal ha en sunn og robust økonomi, og bidra til å bedre medlemskorenes økonomi.

 • Være aktiv i arbeidet for offentlig støtte til frivillige organisasjoner.
 • Arbeide for økte offentlige tilskudd til alle ledd i organisasjonen.
 • Arbeide for å inngå fordelaktige avtaler og rammeavtaler og tilbud for medlemmene og medlemskorene.
 • Tilstrebe lave egenandeler for å være med i organisasjonen og for å delta på i aktiviteter i regi av Norsk sangerforum og distriktsorganisasjonene.

www.sangerforum.no www.twitter.com/sangerforum www.facebook.com/sangerforum