"Rom for sangglede"

Strategiplan 2024 - 2026

Innledning
Strategiplan inneholder verdigrunnlag, formål (Norsk sangerforum vedtekter §2), overordnede mål og grunnleggende prinsipper. Temaområder skisserer hovedmålene for arbeidet de neste to år. Planen gjelder for Norsk sangerforum og er også retningsgivende for distriktsleddene i organisasjonen.

Verdigrunnlag og overordnede mål

Norsk sangerforum fremmer sangen som en bærebjelke i det norske kulturlivet. Sangen er viktig som uttrykksform, men også en kilde til glede, læring, utvikling, tilhørighet, fellesskap, identitet og forståelse. Sangen som identitetsskaper kan bidra til å styrke både det enkelte individ og et mangfoldig og inkluderende samfunn. Norsk sangerforum anerkjenner alle musikksjangere som likeverdige. Norsk sangerforum skal:

 • arbeide for gode rammevilkår og egnede lokaler til kor og vokalensembler i Norge
 • påta seg ansvaret for utviklingen av korsangen i Norge
 • fremme en økt bevissthet om den positive innvirkningen korfrivilligheten har i sivilsamfunnet

Grunnleggende prinsipper

Som medlemsorganisasjon er det av stor betydning å være synlig og tilgjengelig for medlemmene. Målet er at nåværende og potensielt nye medlemmer skal oppleve Norsk sangerforum som:

 • brukervennlig, enkel og rimelig
 • åpen og inkluderende
 • en organisasjon med høy faglig kvalitet i alle ledd
 • relevant og innovativ for det frivillige korlivet

Fokusområder for Norsk sangerforum 2024 - 2026

Gjennom sitt engasjement for utvikling og vekst i korfrivilligheten, vil Norsk Sangerforum styrke samarbeidet med distriktsledd og lokale kor som ønsker å bidra til organisasjonens utvikling. Fokusområdene legger vekt på å skape et positivt samarbeid på tvers av organisatoriske nivåer for å sikre et bærekraftig og engasjerende kormiljø.De tre emnene mangfold og inkludering, bærekraft og vekst og utvikling, tar utgangspunkt i sangen som en bærebjelke i fellesskapet. Sangen kan være et kraftfullt verktøy for å fremme viktige verdier som samhold og respekt. Ved å gi alle muligheten til å delta i det frivillige sangfelleskapet, skaper vi en plattform der hver enkelt stemme får muligheten til å bli hørt og verdsatt.

Mangfold og inkludering

 • sikre at alle, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter til å delta og bli involvert i korsangen.
 • oppmuntre til samarbeid og utveksling på tvers av ulike kulturelle grupper og musikalske tradisjoner

Bærekraft

 • iverksette tiltak som reduserer den negative miljøpåvirkningen av musikkaktiviteter
 • utvikle og opprettholde økonomiske modeller som sikrer musikkfrivilligheten langsiktig økonomisk stabilitet og vekstmuligheter
 • utvikle veiledere og tiltak som sikrer at musikkfrivilligheten kan opprettholde sin virksomhet og påvirkning over tid, og tilpasse seg endringer og utfordringer

Vekst og utvikling

 • tilrettelegge for en effektiv og bærekraftig drift av Norsk Sangerforum for å styrke organisasjonens evne til å vokse og utvikle seg
 • oppmuntre til kunnskapsdeling med samarbeidspartnere, andre organisasjoner og akademiske institusjoner, for å stimulere til nyskapende praksis i musikkfrivilligheten
 • kartlegge behov og støtte unge voksne til deltakelse i korfrivilligheten