Vedtekter for Norsk sangerforum

Vedtatt på stiftelsesmøte 4. november 2001, sist endret på landsmøtet 29. april 2012.

§ 1 Organisasjon

Norsk sangerforum (NSF), stiftet 4. november 2001, er en landsomfattende frittstående organisasjon for voksne kor og vokalensembler. Enkeltpersoner kan også være medlemmer. NSF er tilsluttet Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

§ 2 Formål

NSF's formål er

 • å være en interesseorganisasjon og et nettverk for kor og vokalgrupper i Norge,
 • å arbeide med musikkfaglige spørsmål, musikkopplæring og musikkformidling,
 • på bredt plan å skape interesse og forståelse for korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning,
 • å være en samarbeidende organisasjon, og i første rekke samarbeide med andre musikkorganisasjoner og musikkmiljøer i Norge.

§ 3 Medlemskap

3.1 Opptak av medlemmer

Medlemskap i NSF oppnås enten

 • gjennom medlemskap i et distriktsforbund eller samarbeidsforum som er medlem av NSF eller,
 • der det ikke er noe distriktsforbund eller relevant samarbeidsforum, gjennom direkte medlemskap.
 • Som medlem opptas kor av enhver art etter skriftlig innmelding til distriktsforbund, samarbeidsforum eller direkte til NSF. Medlemskapet gjelder fra dato for mottatt innmelding, men medlemskontingenten betales fra første påfølgende 1. januar eller 1. juli.
 • Enkeltpersoner kan være medlemmer i NSF.
 • Musikkfestivaler kan være medlem i NSF.

3.2 Medlemmenes plikter

Medlemmene skal:

 • støtte NSF's mål
 • rette seg etter de vedtak som fattes av NSF's styrende organer
 • sende inn årsrapport og medlemsoversikt, samt betale medlemskontingent innen de fastsatte frister. Rapportering, medlemsregistrering og kontingent følger kalenderåret.

3.3 Utmelding

Kor som ønsker å melde seg ut, må sende skriftlig melding om dette til sitt distriktsforbund eller til NSF innen 1. desember for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Utmelding etter denne dato medfører at koret hefter for full årskontingent.

3.4 Utelukkelse

Når helt spesielle grunner foreligger, kan enkeltmedlemmer og/eller medlemskor fratas sitt medlemskap i NSF. Slikt vedtak fattes av styret, og kan påklages til landsmøtet.

§ 4 Landsmøtet

Landsmøtet er NSF's høyeste myndighet.

Ordinært landsmøte holdes hvert annet år innen 15. juni.

4.1 Innkalling, beslutningsdyktighet og representasjon

 • Ordinært landsmøte avholdes etter skriftlig innkalling fra styret med minst 8 ukers varsel.
 • Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, skal være mottatt av styret innen 6 uker før landsmøtet.
 • Senest 4 uker før landsmøtet skal styret sende ut endelig innkalling med saksliste, toårsmelding, regnskap, budsjettforslag og andre sakspapirer.
 • Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 • Så vel ordinært som ekstraordinært landsmøte er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt.
 • På landsmøtet deltar med stemmerett
 • Distriktsrepresentanter avhengig av antall kormedlemmer i distriktet.I fylker hvor det ikke er etablert distriktsforbund fastsetter styret, senest på første styremøte i landsmøteåret, sammensetningen av distriktene og fordelingen av antall representanter avhengig av antall kormedlemmer i distriktet. Styret fastsetter et system for økonomisk tilskudd til landsmøtedelegatene på første styremøte i landsmøteåret.
 • styrets medlemmer – har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap.

På landsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett

 • medlemmer i utvalg og komiteer oppnevnt av landsmøtet eller styret
 • æresmedlemmer og hedrede medlemmer

På landsmøtet deltar med talerett

 • revisor
 • andre personer som styret inviterer
 • Hver representant kan kun avgi én stemme.

4.2 Ordinær landsmøtebehandling

Dagsorden for landsmøtet:

 1. konstituering
 2. godkjenne representantenes fullmakter
 3. godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 4. velge 2 dirigenter og referenter, samt 2 protokollunderskrivere
 5. behandle toårsmelding
 6. behandle avsluttet og revidert regnskap for landsmøteperiodens siste år. Styret behandler og godkjenner revidert regnskap for landsmøteperiodens første år, dette legges fram for landsmøtet til orientering
 7. behandle saker/forslag som er innsendt på vedtektsbestemt måte.
 8. behandle handlingsprogram
 9. fastsette kontingent og drøfte budsjett for neste og påfølgende år
 10. Foreta valg av
 11. leder, nestleder og 3 medlemmer til styret,
 12. 2 varamedlemmer til styret (numeriske)
 13. revisor
 14. leder, 2 medlemmer og ett varamedlem til valgkomité

Valgbare til tillitsverv er personer tilsluttet kor som tilfredsstiller medlemskravene i § 3.1. Enkeltmedlemmer er også valgbare til tillitsverv. Alle tillitsverv er ulønnet. Dokumenterte utgifter refunderes.

4.3 Avstemmingsmåter

 1. Skriftlig avstemming ved valg dersom det er flere kandidater til samme tillitsverv eller noen forlanger det.
 2. Skriftlig avstemming i andre saker bare hvis det forlanges.
 3. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
 4. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 5. Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, med 2 varamedlemmer.
 6. Styret skal lede organisasjonens virksomhet i perioden mellom landsmøtene etter gjeldende vedtekter samt de vedtak og retningslinjer som fattes av landsmøtet.
 7. Styret kan ved behov innkalle til ledermøte, som består av, i tillegg til styre med vararepresentanter, 2 representanter fra hvert distriktsforbund og en representant fra hvert samarbeidsforum. Ledermøtets vedtak er bindende for styret fram til neste landsmøte.
 8. Styret oppnevner nødvendige utvalg og komiteer.
 9. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
 10. Styret godkjenner revidert regnskap for landsmøteperiodens første regnskapsår. Dette regnskapet legges fram for landsmøtet til orientering.
 11. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller leders/nestleders stemme dobbelt.
 12. Styret skal sørge for å tilsette/engasjere nødvendig personell etter rammer gitt av landsmøtet.
 13. Styret er ansvarlig for innkalling og nødvendig saksforberedelser til landsmøtet.
 14. Medlemskorene inviteres minst en gang pr år til distriktsmøter, som fungerer både som regionale nettverksmøter, korfaglige møter og organisasjonsmøter.
 15. Daglig leder har prokura og daglig leder og styreleder har i fellesskap full tegningsrett.

§ 5 Styret og ledermøte

 1. Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, med 2 varamedlemmer.
 2. Styret skal lede organisasjonens virksomhet i perioden mellom landsmøtene etter gjeldende vedtekter samt de vedtak og retningslinjer som fattes av landsmøtet.
 3. Styret kan ved behov innkalle til ledermøte, som består av, i tillegg til styre med vararepresentanter, 2 representanter fra hvert distriktsforbund og en representant fra hvert samarbeidsforum. Ledermøtets vedtak er bindende for styret fram til neste landsmøte.
 4. Styret oppnevner nødvendige utvalg og komiteer.
 5. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.
 6. Styret godkjenner revidert regnskap for landsmøteperiodens første regnskapsår. Dette regnskapet legges fram for landsmøtet til orientering.
 7. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller leders/nestleders stemme dobbelt.
 8. Styret skal sørge for å tilsette/engasjere nødvendig personell etter rammer gitt av landsmøtet.
 9. Styret er ansvarlig for innkalling og nødvendig saksforberedelser til landsmøtet.
 10. Medlemskorene inviteres minst en gang pr år til distriktsmøter, som fungerer både som regionale nettverksmøter, korfaglige møter og organisasjonsmøter.
 11. Daglig leder har prokura og daglig leder og styreleder har i fellesskap full tegningsrett.

§ 6 Vedtektsendringer

Disse vedtekter kan bare endres av landsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene.

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av NSF kan bare vedtas av to på hverandre følgende landsmøter (ordinært/ekstraordinært) med minst 2 måneders mellomrom. Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Landsmøtet bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles.