Nyheter  Onsdag 13. mai 2020

Ny kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet

Den forrige kompensasjonsordning traff ikke helt for kultur,idrett og frivillighet. Norsk sangerforum har sammen med de andre musikkorganisasjonene arbeidet aktivt for å få en ny ordning som er mer tilrettelagt for kor. Regjeringen har hørt på oss og har nå lagt fram forslag om en ny kompensasjonsordning for stortinget. Søknadsfristen er ennå ikke kommet. Vi vil sende ut informasjon.

Koronatilnettsted

Over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. Kor og distriktsledd som har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med koronaviruset kan få kompensasjon. Dere kan søke om kompensasjon for tap av

- billetter og påmeldingskontingenter
- salg av mat, drikke og annet under arrangementer
- utleie av hus som koret eier
- loppemarkeder og basarer
Det vil bare være mulig å søke hvis man har et tap på minst 25 000,- kroner.
Den nye ordningen gis virkning med tilbakevirkende kraft, for perioden fra 12. mars – 15. juni.

Ordningen blir forvaltet av Lotteri- og stiftelsestilsynet som legger opp til rask søknadsbehandling og utbetaling.