Nyheter  Fredag 3. september 2021

Innlegg: "Korsang skjer lokalt"

Frivilligheten er en grunnleggende del av livet til nordmenn, og et fundament for et godt samfunn. Det fastslår regjeringen i Kulturmeldingen, som påpeker at frivilligheten skaper både engasjement, fellesskap, inkludering samt kulturell og demokratisk innsikt.Det er verdt å merke seg at det som regjeringen framhever som en nasjonal verdi, er summen av den frivillige innsatsen folk legger til grunn der de lever. Også korsang skjer lokalt.

I Norge møtes 225.000 mennesker hver uke på tvers av alder, kjønn, hudfarge og funksjonsnivå. Korsang er også i dag et av de viktigste møtestedene for barn, unge, voksne og eldre i mange norske lokalsamfunn. Og nettopp sånn vil vi ha det.Norge har et overordnet mål om å øke deltakelsen i frivillige organisasjoner, som for eksempel kor. Hvorfor? Jo, blant annet fordi kor reduserer utenforskap, fremmer inkludering og er viktig for å ta vare på felles kulturarv. Synger du i kor, er du med på å styrke det norske sivilsamfunnet – både lokalt og nasjonalt – ifølge Kulturmeldingen.

Kor reduserer utenforskap, fremmer inkludering og er viktig for å ta vare på felles kulturarvDet er lett å starte kor. Det er derfor vi har så mange av dem. Noen blir startet av sangglade vennegjenger. Så godt som alle kor blir skapt av og for sitt nærmiljø, det samme nærmiljøet som også nyter godt av møteplassen og aktiviteten koret skaper. Gjennom øvinger og egne konserter til større arrangementer skaper vi opplevelser og fellesskap, både på egenhånd og i samskaping med andre kor, orkestre og frivillige organisasjoner. Et kor representerer lokalt mangfold, skaperkraft, kreativitet og inspirasjon og er en god læringsarena for å forstå både musikk, mellommenneskelige relasjoner og se hvordan et demokrati fungere i praksis.

Et utmerket eksempel på korets kraft, er Kveldskoret fra Levanger.
Koret ble etablert som en del av voksenopplæringens norskundervisning for snart ni år siden, og består av asylsøkere og flyktninger fra mange land. I fjor deltok koret i Norske Talenter, og rørte mange norske hjerter: «Det er integrerende. Det som gjør oss spesielle er ikke at vi er profesjonelle til å synge. Men det miljøet vi har, det er dét som er spesielt med oss», uttalte et av kormedlemmene fra Syria, før Kveldskoret sang sin glede rett inn i våre hjerter.Et kor er en god læringsarena for å forstå både musikk, mellommenneskelige relasjoner og se hvordan et demokrati fungere i praksis.

Norge ligger på topp i verden på frivillig deltakelse. Ifølge den nyeste befolkningsundersøkelsen fra 2018, har 63 prosent av den norske befolkningen vært med i frivillig aktivitet i løpet av de siste 12 månedene. Det er den høyeste deltakelsen som er registrert siden den første frivillighetsundersøkelsen i 1998, og kan symbolisere et kanskje sterkere behov for menneskelige relasjoner i et stadig mer teknologisk og digitalt samfunn.Koret både skaper og formidler et kulturtilbud som lokalt oppleves som relevant og som representerer befolkningen. I nær sagt hver eneste bydel og hver eneste grend er koret tilgjengelig for alle, og oppmuntrer hver enkelt av oss til å delta i sunn kulturaktivitet og bygge fellesskap. Norske kor bygger lokalsamfunn med sang.
Det er gledelig at Kulturmeldingen anerkjenner at den lokale korkraften også har nasjonal verdi. Det støtter Norsk sangerforum fullt ut. Vi mener det er viktig at samfunnet legger til rette for å bevare og styrke den unike samfunnskraften som kor og annen frivillighet representerer.

Norsk sangerforum mener at det er viktig å samarbeide for å nå de beste resultatene.
Samarbeid mellom musikkorganisasjoner gir både tilbud til flere og ivaretar bredden. Vi vil i denne sammenheng peke på fylkesmusikkrådene som spesielt godt egnet – både for å ivareta bredden, det musikkfaglige, det frivillige og som tilrettelegger og servicekontor for det lokale kor- og musikklivet. Norsk sangerforum ønsker derfor aktivt å være med på å styrke fylkesmusikkrådene, slik at de kan fungere som en link mellom bevilgende myndigheter og de lokale musikkrådene og frivillige lagene.

Fylkesmusikkrådene kan og bør ta rollen som ressurs- og kompetansesenter for de lokale korene.
Det finnes allerede gode eksempler på at det skaper resultater og positive ringvirkninger langt større enn det enkelte kor:Da Norge skulle markere frigjøringen av Øst-Finnmark, tok Finnmark musikkråd en aktiv rolle som produsent for 75-årsmarkeringen. De koblet lokalt musikkliv sammen med fylkeskommunens profesjonelle Scene Finnmark og kor fra Murmansk. Det ga et storslått Partisan Requiem, framført på en måte ingen lokale kor eller orkestre hadde klart alene.

I Østfold står fylkesmusikkrådet bak en storslått innsamling, kartlegging, registrering, arkivering og formidling av tradisjonsmusikk fra Østfold. De tar dermed vare på og tilgjengeliggjør en lokal kulturskatt. Dermed gjør musikkrådet den lokale kulturen til en del av vår felles, nasjonale kulturbevissthet også for kommende generasjoner. Vokaloktetten KorLUREN fra Østfold ønsker å skape kulturelle møtepunkter med norsk og utenlandsk folkemusikk. De reiser mye og oppsøker det lokale musikkmiljøet. I høst besøkte de Jerusalem og Ramallah, og sammen med musikere, sangere og et palestinsk jentekor fremførte de blant annet sanger fra Østfold.

Norsk sangerforum ønsker aktivt å være med på å styrke fylkesmusikkrådene
Regjeringen peker på at det skal være enkelt å drive en frivillig organisasjon. Det skal også være enkelt å søke, ta imot og rapportere på offentlig støtte. I denne sammenhengen er det viktig å forstå at all frivillighet skjer lokalt. Det er derfor viktig å forstå den lokale frivilligheten. Nettopp fylkesmusikkrådene har forutsetningen til å forstå. De bør derfor forvalte tilskuddsordninger til frivillige sang- og musikklag.Å styrke og utnytte fylkesmusikkrådenes kompetanse på denne måten, vil legge til rette for et bredere og mer aktivt musikkliv i lokalt.
Og jo mer lokal kulturkraft vi skaper, jo sterke kulturnasjon bygger vi.

Jon G. Olsen, daglig leder i Norsk sangerforum
Kjetil Aamann, rådgiver i Norsk sangerforum
Sigurd Engesnes, rådgiver i Norsk sangerforum