Vedtekter

VEDTEKTER FOR ØSTFOLD SANGERFORUM

§ 1 ORGANISASJON
Østfold sangerforum, stiftet 30.01.2008, er et kontaktorgan for voksne kor og vokalensembler i Østfold. Østfold sangerforum er Norsk sangerforums distriktsforbund i Østfold.

§ 2 FORMÅL
Østfold sangerforums formål er • å være nettverk for korene i området • å prøve å få i gang aktiviteter av interesse for medlemskorene • å søke om fylkeskommunal støtte til drift og aktiviteter • å være et interesseorgan for medlemskorene

§ 3 MEDLEMSKAP
Alle kor og ensembler i Norsk sangerforum i Østfold er medlem av Østfold sangerforum.

§ 4 ÅRSMØTE
Årsmøte er Østfold sangerforums høyeste myndighet og holdes hvert annet år innen 01. juni.
4.1 Innkalling, beslutningsdyktighet og representasjon
a) Ordinært årsmøte holdes etter skriftlig innkalling fra styret med minst 6 ukers varsel.
b) Saker som ønskes behandlet, skal være mottatt av styret innen 4 uker før møtet.
c) Senest 2 uker før møtet skal styret sende ut endelig innkalling med saksliste, toårsmelding, regnskap, budsjettforslag og andre sakspapirer.
d) Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 4 ukers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
e) Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt.
f) På årsmøte deltar med stemmerett: - 1 representant for hvert medlemskor. - Styrets medlemmer – har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap. På årsmøte deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: - medlemmer i utvalg og komiteer oppnevnt av årsmøte eller styret, herunder revisor - æresmedlemmer og hedrede medlemmer - representanter for Norsk sangerforum - andre personer som styret inviterer
g) Hver representant kan kun avgi én stemme.
4.2 Dagsorden Dagsorden årsmøte:
a) Konstituering: - godkjenne representantenes fullmakter - godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden - velge dirigenter og referenter, samt 2 protokollunderskrivere
b) Behandle toårsmelding.
c) Behandle regnskap.
d) Behandle saker/forslag som er innsendt på vedtektsbestemt måte.
e) Behandle handlingsplan.
f) Drøfte budsjett for neste og påfølgende år.
g) Foreta valg av: - leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem til styret - 1 revisor - leder og medlem til valgkomité Valgbare til tillitsverv er personer tilsluttet kor som tilfredsstiller medlemskravene § 3 eller som har medlemskap i en annen av musikkrådets medlemsorganisasjoner.
4.3. Avstemmingsmåter
a) Skriftlig avstemming ved valg dersom det er flere kandidater til samme tillitsverv eller noen forlanger det.
b) Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker.
c) Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.
d) Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§ 5 STYRET
a) Styret består av leder og to styremedlemmer, med 1 varamedlem.
b) Styret skal arbeide for å oppfylle organisasjonens formål (se § 2).
c) Styret oppnevner nødvendige utvalg og komiteer.
d) Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 2 av styrets medlemmer krever det. Utvalg og komiteer kan møte på styremøter med tale- og forslagsrett, men ikke med stemmerett.
e) Styret holder minst ett årlig møte for korene.
f) Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder er til stede. Ved stemmelikhet teller leders/nestleders stemme dobbelt.
g) Styret er ansvarlig for innkalling og nødvendige saksforberedelser til årsmøte.

§ 6 KONTINGENT
Kontingent til distriktleddet fastsettes av årsmøtet.

§ 7 VEDTEKTSENDRING
Vedtektene kan bare endres av årsmøte med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene.

§ 8 OPPLØSNING
Oppløsning av Østfold sangerforum kan bare vedtas av to på hverandre følgende årsmøter (ordinært/ekstraordinært) med minst 2 måneders mellomrom. Forslag om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Årsmøte bestemmer hvordan eventuelle disponible midler og eiendeler skal fordeles.

29. mars 2016