Vedtekter for Møre og Romsdal sangerforum

Vedtatt på årsmøte 31.03.2022.

Organisasjonen

Møre og Romsdal sangerforum, stiftet 29.04.2019, er et distriktsledd av Norsk sangerforum,
NSF (forkortet til NSF heretter).
Møre og Romsdal sangerforum (forkortet til MRSF heretter) skal være er partipolitisk og religiøs
nøytral organisasjon. Årsmøte er forbundets øverste myndighet.
MRSF er tilsluttet Møre og Romsdal musikkråd.

Formål

MRSF`s overordnede mål, er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet.
Dette skal skje bl.a. ved å:

• Opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier

• Være et bindeledd mellom korene i fylket/regionen

• Iverksette ulike opplæringstiltak for korsangere, tillitsvalgte og dirigenter

• Utvikle nødvendig informasjonsmateriell

• Arrangere korstevner, konserter etc.

• Samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen

• Stimulere til opprettelse av nye kor i regionen

• Gi administrative og faglig støtte til medlemskorene

Medlemskap

Opptak av medlemmer

a) Det enkelte kor blir automatisk medlem i MRSF.

b) Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato til NSF.

Utmelding

Utmelding skal gjøres skriftlig innen 1. desember for at utmeldingen skal være gyldig fra

påfølgende årsskifte. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Årsmøte

Årsmøte, som holdes annen hvert år, innen utgangen av mars, er organisasjonens høyeste
myndighet. Årsmøte er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.
Hvert kor har to (2) delegater hver. Møteleder velges på årsmøtet.
Årsmøte innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemskorene.
Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøte.
Årsmøte kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, men mindre ¾ av de
fremmøte krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 (fjorten) dagers varsel når styret eller minst
1/3 av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkallingen.