Nyheter  Torsdag 14. mai 2020

Arrangere konsert med 50 publikummere

Kor og vokalgrupper kan arrangere konsert med 50 publikummere så lenge relevante standarder for smittevern overholdes. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

Kor og vokalgrupper har nå mulighet til å arrangere konserter med opptil 50 publikummere. I en uttalelse fra Kulturdepartementet sier de følgende. "Ethvert arrangement fordrer at arrangør klarer å ivareta smittevern og nødvendig kontroll. Det er derfor viktig å se antall i lys av dette også. Det er helhet, ansvarlighet og begrense smitte som må være i fokus."

Ønsker du å arrangere konsert kan du selv bestemme publikumstallet opptil 50 iht til standarder for smittevern.

Følgende står i lovdata.

Kapittel 4. Forbud mot arrangementer, stenging av virksomheter, og krav til smittevernfaglig drift

§ 13. Forbud mot arrangementer hvor personer fysisk møtes

Ved arrangement på offentlig sted kan det ikke være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand.

Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.

Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt, skal denne slettes etter 10 dager.

Virksomheter som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted, bør følge relevante standarder om smittevern.

Med arrangement menes:

a)idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.

b)kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.

c)andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.