MOMS-KOMPENSASJON

11.09.2017 10:40 Skrevet av Jon G. Olsen

Medlemskorene får tilskudd ut fra brutto kostnader, uansett om dette er lønn, noter, reiser eller andre kostrnader. Send inn det reviderte regnskapet til oss så tar vi oss av hele søknaden for dere.


For de lokale lagene/korene er det tilstrekkelig med et regnskap revidert av tillitsvalgt(e) revisor(er). Dokumentene som sendes inn til sentralleddet/Norsk sangerforum, kan gjerne scannes og sendes inn elektronisk. Pengene utbetales ved årsslutt.

GENERELT OM  ORDNINGEN

Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig sektor. Som ledd i dette arbeidet er det vedtatt en ny rammestyrt ordning for merverdikompensasjon til frivillige organisasjonar.

Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Tilskuddsordningen er utformet i samarbeid med Frivillighet Norge, Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF).

Myndighetene har utarbeidet en ”fordelingsnøkkel” som gir en liten pekepinn på hva man kan forvente i kompensasjon. Denne ”nøkkelen” sier at 35 % av lagenes/korenes totale omsetning (les: totale kostnadssum) er momsbelagte utgifter. (Her er utgifter til dirigent bevisst iberegnet, selv om frivillige lag er fritatt fra å betale moms på tjenester. “Nøkkelen” tar hensyn til dette). Av dette tallet trekkes det fra 20 % moms. Av det beløpet man da får, beregnes 1/3 i momskompensasjon tilbake til laget/koret. Eller – for å si det enkelt i en “kortversjon” – 7% av lagets/korets totale kostnadssum for regnskapsåret utgjør grunnlaget for utbetaling av momskompensasjon. Man kan i 2011 forvente å få utbetalt drøyt 1/3 av dette beløpet.

Les mer på hjemmesidene til Lotteri og Stiftelsestilsynet.


Her presenterer vi de viktigste og mest aktuelle tilskuddsordningene for kor.

Hjelp til diverse søknader, råd om konsertarrangering og aktivitet

Kontakt i første rekke musikkrådet i fylket ditt. Der får du vanligvis den beste hjelpen. Det er fylkesmusikkrådet som er våre kontaktledd ute i landet, og de kjenner til det meste av det som rører seg i musikklivet i sitt område. I spesielle tilfeller kan du også kontakte oss sentralt så vil vi hjelpe deg som best vi kan.TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING

Som medlem i Norsk sangerforum kan koret få voksenopplæringsstøtte gjennom Musikkens studieforbund. Støtten utgjør et kjærkomment økonomisk bidrag for kor og vokal-grupper som har systematisk opplæring.

TILSKUDD TIL (voksen)OPPLÆRING - les hele sakenAKTIVITETSMIDLER TIL KOR

ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet - kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor".

Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september.

AKTIVITETSMIDLER TIL KOR - les hele sakenFRIFOND-TILSKUDD

1/3 av medlemmene under 26 år? Søk FRIFOND

Frifond er en støtteordning vedtatt av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.

FRIFOND-TILSKUDD - les hele sakenGRASROT-ANDEL

Norsk Tipping lanserte i 2009 en ny mulighet for frivillige lag og organisasjoner til å tjene noen ekstra kroner til lagskassa - den såkalte Grasrotandelen.

GRASROT-ANDEL - les hele sakenSTIMULERINGSMIDLER

Norsk sangerforum kan gi stimuleringsmidler til våre distrikter. Dette er tilskudd til aktiviteter og tiltak som distriktene våre holder for medlemskorene.

STIMULERINGSMIDLER - les hele sakenØVRIGE ORDNINGER

Det finnes noen mer eller mindre tidsbegrensede og/eller prosjektbaserte tilskuddsordninger for det frivillige musikkliv. Her finner du en oversikt over de mest kjente;

ØVRIGE ORDNINGER - les hele saken


Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART