Hvorfor lokalt musikkråd

De fleste rammebetingelsene som angår de lokale musikklagene (kor, korps, trekkspillklubber, band, folkemusikkgrupper, storband etc) avgjøres av kommunen.

Ikke bare økonomi, men selvsagt er kroner viktig

Også på andre måter er det kommunen som fastsetter betingelsene for drift av de frivillige lagene i kommunen. Det er en økende tendens til at stadig flere oppgaver blir desentralisert i Norge, og kommunene får således mer og mer å si for det lokale musikklivet.

Et samlet musikkliv står sterkere enn lagene hver for seg.

Det er ikke bare kroner som betyr noe, selv om dette kanskje er det som man først tenker på når det gjelder kommunens forhold til musikklivet. Størrelsen på de kommunale tilskuddene er viktige, og det er slik i Norge at det i første rekke er kommunen som har ansvar for å gi økonomisk tilskudd til sitt eget lokale musikkliv (og organisasjonsliv for øvrig).

I mange kommuner samarbeider kommunen med musikkrådet når det gjelder fordeling av de kommunale tilskuddene til musikklivet, og det er vanligvis en god ordning. På den måten kan musikklivet selv være med på å prioritere de økonomiske midlene, og se tilskuddene både i sammenheng og for de enkelte lagene. Ikke minst vil et velfungerende musikkråd ha inngående kjennskap til kommunens musikkliv, og på den måten foreta en rettferdig fordeling ut fra reelle faktiske forhold.

Gratis tilgang til øvingslokaler

Kommunen eier skolelokalene - og disse passer for mange av musikklagene til øving. Skolene er ledige på ettermiddagstid og kveldstid, og det er god samfunnsøkonomi å benytte disse til øving og kurs for det lokale musikklivet.

Voksenopplæringsloven fastsetter at opplæring som gis i henhold til denne loven (og det gjelder det meste av musikkopplæring i regi av lokale musikklag) fører til at undervisningslokaler SKAL tilbys lagene gratis. De aller fleste kommuner gir barne- og ungdomslagene gratis tilgang til skolelokalene på ettermiddags- og kveldstid.

Det kan likevel være aktuelt for musikkrådet å følge med på dette området, og ikke minst kan det være enkelte typer musikkaktiviteter som ikke får gratislokaler. Arbeid for å gi ALLE lokale musikkaktiviteter gratis øvingslokale er derfor ofte en hovedoppgave for musikkrådet i kommunen.

Rimelig tilgang til gode konsertlokaler

Dette er i store deler av landet et større problem, men det er derfor enda viktigere at musikkrådet er oppmerksomme på konsertlokalene i kommunen - både når det gjelder kostnadene og kvaliteten. Skal ett og samme lokale (f.eks. i kulturhuset) benyttes til flere typer musikk må det være variabel akustikk. Og prisen må ikke være så høy at koret eller korpset heller foretrekker å bruker den håpløse gymsalen til konsert.

Gode samarbeidsmuligheter med kulturskolen

Det er viktig for musikklivet å stå sammen slik at alle musikklagene får gode samarbeidsbetingelser med kommunens kulturskole. En velfungerende kulturskole med et bredt og godt samarbeid med det lokale musikklivet bør være en prioritert oppgave både for kommunen og musikkrådet.

Felles utstyr i kommunen

Mange musikksjangre trenger utstyr av forskjellig art, det være seg teknisk utstyr, korkrakker, slagverksutstyr eller annet utstyr som flere musikklag kan bruke sammen. Det kan ofte være bedre å investere i felles utstyr enn at hvert musikklag må kjøpe alt utstyr selv.

Positiv holdning til eget musikkliv

Det burde være en selvsagt sak at kommunen - både politikere og administrasjon - har en positiv holdning til det lokale musikklivet, og hjelper til så godt de kan. Dette må også omsettes i konkret lokal politikk. Her bør musikkrådet kunne hjelpe kommunen til en god lokal musikkpolitikk, slik at kommunens innbyggere får anledning til gode musikkopplevelser både som utøver og publikum.

SAMMEN ER VI STERKE!

Du kan lese mer om forholdet mellom fritidsmusikklivet og kommunen her