Norsk sangerforum, strategi- og handlingsplan

Innledning

Strategi- og handlingsplanen er bygget opp med verdigrunnlag, formål, strategisk grunnlag – samt en handlingsplan som skisserer hovedmål for arbeidet de neste to år. Planen gjelder for Norsk sangerforum, og er også retningsgivende for distrikts- og fylkesledd i organisasjonen.

Strategi- og handlingsplanen følger inndelingen i den felles strategi- og handlingsplanen for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, som Norsk sangerforum er medlem i.

Styret skal følge opp handlingsplanen med konkrete og målbare tiltak i arbeidsplaner for to-årsperioden.

 

 1. 1.  Verdigrunnlag

Norsk sangerforum slutter seg til det felles verdigrunnlaget for Norsk musikkråd og musikkens studieforbund, slik dette er nedfelt i disse organisasjonenes vedtekter:

Verdigrunnlagene for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst- og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. Alle musikksjangere skal være likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

 

 1. 2.  Formål

Vedtektenes §2 fastsetter organisasjonens formål som følger:

Norsk sangerforums formål er

 • å være en interesseorganisasjon og et nettverk for kor og vokalgrupper i Norge,
 • å arbeide med musikkfaglige spørsmål, musikkopplæring og musikkformidling,
 • på bredt plan å skape interesse og forståelse for korsangens kulturelle, sosiale og miljøskapende betydning,
 • å være en samarbeidende organisasjon, og i første rekke samarbeide med andre musikkorganisasjoner og musikkmiljøer i Norge.

 

 1. 3.  Strategisk grunnlag

Kapittelet omfatter hvordan organisasjonen skal jobbe – overordnet strategisk – for å oppnå formålene. Strategiene ligger fast over lang tid og er i hovedsak uavhengig av hvilke konkrete tiltak som velges i handlingsplanen for en konkret to-årsperiode, fundamentet som vi bygger hele vårt arbeid på, ut fra en strategisk synsmåte.

 

Politisk arbeid
Norsk sangerforum skal dels på egen hånd, men i hovedsak gjennom våre paraplyorganisasjoner Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund, arbeide overfor det politiske systemet, myndigheter på alle plan, opinion og publikum, media med mer slik at kor og det frivillige musikklivet for øvrig får bedre arbeidsvilkår, rammebetingelser og mulighet til å drive sine aktiviteter og tiltak.

 • Drive musikkpolitisk arbeid overfor det offentlige, og synliggjøre det viktige arbeidet som medlemskorene gjør i samfunnet
 • Være en konstruktiv pådriver for det musikkpolitiske samarbeidet i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund
 • Veilede distriktsledd og lokale kor i politisk arbeid, spesielt knyttet til frivillighet, egnede lokaler og gode rammebetingelser for øvrig

 

Samarbeid
Punktet omfatter hele organisasjonen; både sentralleddet, de regionale ledd og lokale kor og grupper lag som er medlem i Norsk sangerforum. Vi skal også være aktive overfor nære samarbeidspartnere på alle nivåer, herunder de paraplyorganisasjoner vi er medlem i.

Norsk sangerforum skal være en samarbeidende organisasjon, med fokus på å være en aktiv samarbeidspart relevante samarbeidsparter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 • Ha fokus på å bygge egen organisasjon som et sterkt og felles knutepunkt for medlemmene og distriktsleddene.
 • Være aktiv i samarbeidet med andre sangorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, herunder være pådriver for samarbeide mellom sangorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og mellom disse og fylkesmusikkrådene.
 • Videreføre gode samarbeidsrelasjoner med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene

 

Pådriverrolle og utviklerrolle
Norsk sangerforum har et ansvar for utvikling av korsang i Norge, i første rekke i medlemskorene og distriksleddene, samt bidra til utvikling av norsk musikkliv som helhet. Dette innebærer også å bidra til at tradisjoner og kulturarv blir ivaretatt.

 • Være åpne for nye tanker og initiativ.
 • Ta del i, og bistå gode ideer og utviklingsprosjekter fra medlemskor og distriktsledd.
 • Gjennom faglig og aktiv innsats utvikle alle nivåer i organisasjonen.
 • Sette i gang tiltak og prosjekter, egne eller i samarbeid med andre, samt være aktiv i forbindelse med finansiering av dette.

 

Etikk og verdier
Norsk sangerforum er en frivillig organisasjon. Vi representerer et stort fellesskap, og sørger på vegne av dette for å forvalte økonomiske og menneskelige ressurser til beste for alle.

 • Norsk sangerforum skal forvalte offentlige tilskudds ansvarlig og bidrar til at pengene blir brukt på best mulig måte
 • Norsk sangerforum skal bygge sitt styrearbeid på Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner
 • I alt arbeid har Norsk sangerforum verdigrunnlaget som rettesnor
 • Tillitsvalgte og ansatte i Norsk sangerforum skal opptre på en slik måte at etiske verdier følges
 • Norsk sangerforum skal holde en relativt lav medlemskontingent samtidig som organisasjonens økonomiske driftsfundament sikres, slik at medlemskorene kan bruke sine ressurser lokalt og til egne tiltak

 

 

4. Handlingsplan

Handlingsplanen er delt inn i følgende kapitler:

 1. Organisasjon og samarbeid
 2. Musikkfaglig
 3. Informasjon og medlemskontakt
 4. Økonomi

 

4.1      Organisasjon og samarbeid

Norsk sangerforum skal ha et velfungerende sekretariat med gode og enkle rutiner for medlemskontakt, medlemsrapportering og håndtering av organisasjonens drift.

 • Videreutvikle det gode samarbeidet med våre distriktsledd, samt arbeide for å etablere flere distriktsledd i samarbeid med medlemskorene samt Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds regionale sekretariater
 • Styrke distriktsleddene gjennom løpende oppfølging og årlige samlinger
 • Videreutvikle sekretariatet og internettbaserte tjenester for effektivisering av administrative rutiner
 • Rekruttere flere medlemmer
 • Opprettholde en lav medlemskontingent til sentralleddet samtidig som organisasjonens økonomiske driftsfundament sikres
 • Tilby medlemmene organisasjonsopplæring i samarbeid med andre musikkorganisasjoner
 • Fremme internasjonale kontakter for medlemskorene, gjerne i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale organisasjoner

 

4.2      Musikkfaglig

Norsk sangerforum skal være åpen for innspill fra medlemmene og inspirere korene til musikkfaglig utvikling. Vi skal ta initiativ til aktuelle musikkfaglige prosjekter og tiltak samt eventuelt festivaler både innen egen organisasjon og i samarbeid med andre organisasjoner i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund.

 • Bistå distriktsleddene i deres musikkfaglige arbeid
 • Arbeide for at alle kor får tilgang til hensiktsmessige øvings- og konsertlokaler, herunder lokaler som tilfredsstiller Norsk musikkråds norm for akustikk i musikklokaler. Bistå medlemskorene i konkrete saker vedrørende akustiske forhold i øve- og konsertlokaler
 • Være en aktiv organisasjon for viderutviklig av dirigenter, i samarbeid med Foreningen Norske Kordirigenter og andre
 • Iverksette musikkfaglige tiltak etter ønske og behov fra medlemmene både sentralt og regionalt
 • Utvikle kurs og initiere og gjennomføre andre musikkfaglige utviklingstiltak

 

4.3      Informasjon og medlemskontakt

Norsk sangerforum skal ha gode informasjonsrutiner internt i organisasjonen, samt spre informasjon om Norsk sangerforum til samarbeidspartnere, potensielle medlemmer og andre.

 • Drifte et funksjonelt nettsted med oppdatert informasjon for medlemmer og andre, med bl.a. informasjon om tilskuddsordninger, medlemsfordeler og annen relevant informasjon
 • Bruke sosiale medier aktivt i kommunikasjon og dialog med medlemmer og øvrige samarbeidsparter
 • Utarbeide og spre informasjon og materiell om Norsk sangerforum både til medlemmer, potensielle medlemmer, samarbeidspartnere, offentlige instanser og andre
 • Bistå distriktsleddene i deres informasjonsarbeid
 • Svare raskt på henvendelser fra medlemskorene
 • Lytte til medlemmenes ønsker i saker som angår utvikling av organisasjonen
 • Ta i mot og gi innspill til aktiviteter, og inspirere distriktsledd og medlemskor til å gjennomføre konkrete aktiviteter på regionalt plan

 

4.4      Økonomi

Norsk sangerforum skal ha en sunn og robust økonomi, og bidra til å bedre medlemskorenes økonomi

 • Være aktiv i arbeidet med å argumentere for offentlig støtte til frivillige organisasjoner, i nært samarbeid med Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Frivillighet Norge
 • Bidra til å øke det offentliges driftstilskudd til korene
 • Arbeide for økte VO-tilskudd og økt momskompensasjon til medlemskorene
 • Arbeide for å inngå fordelaktige avtaler og rammeavtaler og tilbud for medlemmene og medlemskorene, gjerne i samarbeid med andre musikkorganisasjoner og Norsk musikkråd

 

 

Lav medlemskontingent

Kontakt oss

Norsk sangerforum
Telefon: 63 81 53 65
E-post: sangerforum@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART