Vellykket økonomikurs på Kjeller

Skrevet av Marianne Holm

24. september var det tid for økonokurs i Akershus musikkråds lokaler på Kjeller. Det var Akershus sangerforum og Korpsnett Norge som inviterte til kurset, og hovedtemaene var tilskuddsordninger, økonomistyring og styremedlemmenes økonomkiske ansvar. Deltakerne kom både fra kor og korps, og var meget engasjert og fikk med seg mange gode råd og mye nyttig kunnskap.

De fleste deltakerne var kasserere i sine lokale kor eller korps, men flere var også styremedlemmer eller hadde andre funksjoner. Selv om tenmaområdene for kurset var meget omfattende, ble det tid til spørsmål og kommentarer fra salen, slik at deltakerne også fikk utveksle egne erfaringer.

Tilskuddsordninger

Det er alltid nyttig å gå gjenom tilskuddsoprdningene for musikklivet, men selv om det på overflaten kan se ut som om det er en rekke ordninger, er det i praksis et fåtall ordninger som passer for det vanlige lokale koret eller korpset. Det aller viktigste er å ha god dialog med egen kommune, slik at man ikke går glipp av det kommunen kan bidra med. Det er hovedsakelig kommunen som gir tilskudd til sine lokale kor, korps osv.

Voksenopplæringsmidlene er noe alle medlemslag bør benytte seg av, og Jon G. gikk gjennom søknads- og rapportrutiner, og viste også hvordan man beregner timetallet korrekt. Timetallet danner grunlaget for tilskuddenes størrelse, så her er det viktig å være korrekt. Han gikk videre gjennom moms-kompensasjonsordningen, som også alle medlemslag bør benytte seg av. Send inn regnskapet, og så sørger Norsk sangerforum/Korpsnett Norge for resten. Det er viktig og mest korrekt å benytte bruttoføring av regnskapet, da blir regnskapene korrekte og tilskuddet større enn om man fører regnskapet etter nettoprisippet.

Til slutt i denne sekvensen gikk vi kort gjennom noen av de viktigste generelle tipsene om søknadsskriving, herunde de tre mest sentrale momentene: les søknadsteksten, hold søknadsfristen og snakk med saksbehandler før du sender søknaden.

Økonomistyring

Etter en kort pause var det tid for "Økonomistyring og øknonisk drift". Dette er et stort tema som tok det meste av resten av kvelden. Med gjennomgang av bl.a. Lover og regler, Budsjett og budsjettrevisjoner, Resultatregnskap, Drift/Prosjektregnskap, Balanse, Bilagshåndtering, Innberetnings- og skattegrenser, samt Internkontroll og kontrollrutiner ble mange av de viktigste sidene ved regnskap og økonomistyring gjennomgått. Flere gode innspill fra deltakerne gjorde også sitt til å belyse temaene, og alle syntes denne gjennomgangen var meget nyttig.

Jon G. tok også for seg styrets ansvar for å følge opp foreningens økonomi, dette er ikke alene et kasserer-ansvar, men et ansvar hele styret har. Som styremedlem skal man være aktsom og følge opp også lagets økonomiske drift, og det å ha gode rutiner og instrukser - aller helst skriftlig - er ofte en stor fordel.

Økonomisk ansvar for styremedlemmene

Til slutt ble ansvarspyramiden gjennomgått, der det særlig legges vekt på styremedlemmens aktsomhet og plikt til å holde seg orientert om foreningens økonomi. For å kunne bli erstatningsansvarlig for styremedlemmer er det normalt et krav om at man ikke har vært aktsom. Neste steg på pyramiden er uaktsomhet, men det er særlig der styremedlemmene bevist har opptrådt grovt uaktsomt, eller endog med forsett som har ført til egen vinning at erstatningsansvaret slår inn. Man bør imidlertid være klar over at aktsomhetskravet og kravet  til å holde seg informert som styremedlem er tydelig - og som en del av dette ligger også å følge opp at økonomiske instrukser og vedtak blir fulgt opp korrekt.

Deltakerne ga tydelig uttrykk for at kurset hadde vært nyttig, og det tas sikts på å følge opp med lignende kurs også i framtida.

Kontakt oss

Akershus sangerforum
Trondheimsveien 50 E - 2007 Kjeller
Tlf. 63 81 53 65
Org.nr.9712 68 034
Kontonr. 1607 55 58221

Facebook

www.sangerforum.no/akershus
akershus@musikk.no

Leder: Wenche Majorsæter
E-post: wenchemajor@gmail.com

VIS KONTAKTSKJEMA